Specials archive » Lidl — Northern Ireland

RSS Feed

Taste of Asia — 17 Jul 2017

VITASIA Fresh Teriyaki Style Chicken (€2.99)

VITASIA Asian Style Cod Fillets (€2.49)

VITASIA Ready Meals (€1.99)

VITASIA Chinese/Thai Style Stir-Fry Vegetables (€1.79)

VITASIA Wok Noodles (€0.79)

VITASIA Chow Mein Noodles (€0.79)

VITASIA Marinated Tofu (€1.49)

VITASIA Asian Cooking Oils (€0.99)

VITASIA Asian Snack Selection with Sweet Chilli Dip (€3.49)

VITASIA Spring Rolls (€1.39)

VITASIA Chicken Dippers (€2.49)

VITASIA Dim Sum Selection (€2.49)

VITASIA Oyster/Fish Sauce (€0.79)

VITASIA Stir Fry Sauces (€0.99)

VITASIA Coconut Water (€0.99)

VITASIA Coconut Ice Cream (€2.19)

VITASIA Light Coconut Milk (€0.69)

VITASIA Mango Slices (€0.79)

VITASIA Lychees (€0.99)

VITASIA Tortilla Chips (€0.49)

VITASIA Cassava/Prawn Crackers (€0.99)

SAPPORO Premium Beer1 (€0.99)